Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

S.J.H

Bewindvoering

BEWINDVOERING - CURATELE

BUDGETBEHEER - BUDGETCOACH

Privacyverklaring

S.J.H VERWERKT PERSOONSGEGEVENS EN FINANCIËLE GEGEVENS VAN HAAR CLIËNTEN

. Dat is nodig om het werk als bewindvoerder of curator goed uit te kunnen voeren. Wij gaan zorgvuldig met de verkregen gegevens om. Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe privacy wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG ) in werking getreden. Wij hebben deze verklaring opgesteld om u zo goed mogelijk te informeren over de uitwerking van de AVG

WAAR EN HOELANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS

Wij bewaren de gegevens die wij van uzelf of van anderen krijgen op digitale wijze in ons computersysteem. Ons computersysteem staat in een beveiligde omgeving. Wij hebben een overeenkomst met de leverancier van ons computersysteem over de beveiliging van deze gegevens.Alleen de bewindvoerder en/of bevoegde medewerkers hebben toegang tot deze beveiligde omgeving. Wij bewaren 7 jaar uw gegevens.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT

- Algemene persoonsgegevens ; aan en adres, telefoonnummer, email, BSN nummer , geboortedatum, gegevens over gezinssituatie, gegevens over inkomsten en uitgaven, gegevens over eventuele schulden, betaal en transactiegegevens

-Bijzondere persoonsgegevens ; Medische gegevens/informatie (alleen in geval van onder curatelestelling of mentorschap ) Andere bijzondere gegevens die nodig zijn om uw belangen zo goed mogeliijk te behartigen.

Daarnaast worden in cliëntendossier brieven,email, telefoongesprekken , gespreksnotities en ingekomen post bewaard.

WELK RECHT HEEFT U ?

Uiteraard heeft de de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wil maken kunt u een schriftelijk verzoek indienen. Wij mogen echter uw gegevens niet wissen indien de persoonsgegevens nog nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of als S.J.H deze gegevens moet bewaren op basis van de wettelijke grondslag.

MET WIE DELEN WIJ UW GEGEVENS

Regelmatig moet S.J.H uw gegevens delen met andere instanties zoals gemeentelijke instanties, uitkeringsinstanties,de rechtbank of zorginstellingen. Het delen van gegevens wordt alleen gedaan wanneer dit strikt noodzakelijk is, daarnaast verstrekken wij niet meer informatie dan wat op dit moment nodig is. Het delen van informatie met mensen ddoor wie u zich laat vertegenwoordigen, is alleen mogelijk op basis van een vooraf door u getekende schriftelijke machtiging.

0